Preview Preview Preview

Rychlý kontakt

Geoprojekt spol. s. r.o.
Nerudova 63/16, Chomutov, 43001
Tel: +420 474 624 284
Mail: geoprojekt@geoprojekt-cv.cz
Web: www.geoprojekt-cv.cz

Služby

Inženýrská geodézie

 • Mapové podklady
 • Vytyčení stavby
 • Zaměření skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí
 • Kontrolní zaměřování stavebních objektů
 • Vyhledávání stávajících inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření
 • Zaměření daných území a následné vytvoření mapových podkladů pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a inženýrských sítí
 • Měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy
 • Zaměřování kolejišť a dopravních staveb
 • Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
 • Měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací
 • Veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví
 • Zajištění funkce odpovědného geodeta

Měření vývoje deformací technologických celků včetně vyhodnocení deformačních procesů

Měření vývoje deformací technologických celků spadá do oboru speciální geodezie a svoje využití najde především ve stavitelství a průmyslu.

Zaměření stavby

Zaměření a následné vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov aj.

 • Půdorysné řezy
 • geometrické plány
 • Pohledy

Veškeré prováděné práce jsou digitálně zpracovány (možno i 3D) s výstupovým formátem DWG, DGN a DXF. Vše lze přizpůsobit osobnímu přání zákazníka (zhotovíme digitální podklad dle Vaší zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu jejich barev a typu čar).
Působnost firmy je na celém území ČR.

Inženýrská činnost:

 • Zajištění souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků.
 • Zajišťování podkladů od správců sítí dotčených stavbou.
 • Zákres grafických podkladů takto získaných do digitální situace, kompletace digitálních podkladů a vytvoření uceleného podkladu pro projektovou dokumentaci.
 • Zajištění vyjádření daných správců sítí dotčených stavbou.

Zaměření jeřábových drah včetně jejich rektifikace

Jeřábová dráha musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy.

Proto provádíme výškové a polohové zaměření průběhu kolejnic jeřábové dráhy pro zjištění jejich vzájemných vztahů z hlediska polohových a výškových kritérií. Součástí měření je určení vztahů pojezdových kol mostového jeřábu vůči kolejnicím jeřábové dráhy. Tolerance jsou dané českými státními normami:

 • ČSN 735130 - Jeřábové dráhy - norma neplatí pro staveništní jeřábové dráhy
 • ČSN 732611 – Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
 • případně ČSN ISO 12488-1 - Jeřáby - tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy

Při kontrolním zaměření prostorové polohy se vyhodnocují odchylky na jednotlivých kolejích (rovinatost, přímost) a vztah kolejí mezi sebou (rovinnost, rovnoběžnost, rozchod).

Speciální geodetické práce v oblasti důlního měřictví

 • Vyhotovení základních důlních map podle Vyhl. 435/1992 Sb.
 • Zpracování podkladů pro otvírky, přípravy a dobývání
 • Zpracování plánů pro využití ložiska
 • Vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí

Katastr nemovitostí - geometrický plán

Geometrické plány
 • pro dělení stávajícího pozemku dle vašich požadavků,
 • pro zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení a rozestavěné stavby pro získání úvěru,
 • pro obnovení parcely vedené ve zjednodušené evidenci,
 • pro zaměření liniových staveb (silnic, úprav vodních toků atd.)
 • pro vyznačení věcného břemene (práv přístupu přes cizí pozemek, údržba sítí na cizím pozemku atd.)

Vytyčení hranic pozemku

Provádíme vytyčování hranic pozemku dle katastru nemovitostí nebo dle pozemkového katastru.